Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akademik faaliyetlerine 2003-2004 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Anabilim dalının Eğitim ve Araştırma faaliyetleri 5 doçent öğretim üyesi tarafından yürütülmektedir.
Mikrobiyoloji Anabilim Dalında, Veteriner Hekim yetiştirmek için verilen Genel Mikrobiyoloji, Özel Mikrobiyoloji, İmmunoloji, Epidemiyoloji ve Kanatlı Hayvan Hastalıkları derslerinin yanı sıra, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı yürütülen “Yüksek Lisans Programı” kapsamında açılan dersler de verilmektedir.
Günümüzde, rutin teşhis uygulamaları, öğrenci laboratuvarı uygulamaları ile Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ihtiyaçlarını karşılayacak işlevsel laboratuvar alt yapısı mevcuttur. Anabilim Dalı bünyesinde rutin teşhis, bakteriyoloji, proteomiks, seroloji, hücre kültürü ve PCR laboratuvarları bulunmaktadır.

Anabilim dalının araştırma misyonu; bilimsel ve teknolojik bilginin geliştirilmesi ve bu bilginin hayvan ve halk sağlığına uygulanabilirliğinde ülke düzeyinde lider konumda olmaktır. Bu doğrultuda, halk sağlığı yönünden zoonotik bakteriyel enfeksiyonlar ile su ürünleri ve kanatlı endüstrisinde ekonomik öneme sahip enfeksiyonların izlenmesi araştırmalarımızın öncelikleri olarak belirlenmiştir.

Anabilim dalında araştırma konuları temel olarak koruyucu ve öngörü hekimliğine yöneliktir. Anabilim dalının araştırma projeleri esas olarak ulusal araştırma fonları olan TAGEM, KOSGEB, DPT, TÜBİTAK ve OMÜ-BAP tarafından desteklenmiştir.

a. Avrupa birliği çerçeve program destekli projeler
Samsun İli Süt hayvancılığını Geliştirme amacıyla Çiftçilerin Eğitimi projesi (Avrupa Birliği Projesi), (Tamamlandı)

b. Ulusal kuruluşlar tarafından desteklenen projeler
LPS ve Rekombinant Protein Tabiatlı Antijenlere Dayalı Brusellozis Tanı Kit Prototipleri ve Endüstriyel Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi. (TÜBİTAK107T499) (Tamamlandı)
Rekombinant PvpA antijenine dayalı Mikoplazmozis tanı kitleri üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve endüstriyel transferi” (TÜBİTAK) (Tamamlandı)
Endüstriyel tavukçulukta Mycoplasma gallisepticum enfeksiyonu tanısı için spesifik sentetik peptitlere dayalı tarama ve konfirmasyon test kitleri geliştirilmesi” Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı. (KOSGEB) (Tamamlandı)
 Mycoplasma gallisepticum PvpA proteininin “rekombinant DNA teknolojisi” ile üretilmesi ve immünolojik tanı reaktifi olarak kullanımı (TÜBİTAK 104T271) (Tamamlandı)
Zoonotik ve Kanatlılara Özgü Salmonellozis Enfeksiyonlarında Alternatif İzleme ve Kontrol Modeli: Tanı, Tarama, Konfirmasyon ve Kontrol Yöntem ve Araçlarının Geliştirilmesi (2003K120900 DPT Projesi) (Tamamlandı)
Türkiye’ nin Çeşitli Bölgelerinden İzole Edilen Yerli İzolatlar Kullanarak Polivalan Mastitis Aşıları Geliştirme ve Validasyon Denemeleri. TEYDEB-TÜBİTAK-7130299.  (Tamamlandı)
Flavobacterium psychrophilum, Yersinia ruckeri ve Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida’nin İdentifikasyonunda Multipleks Polimeraz Zincir Reaksiyonu (M-PZR) Metodunun Optimizasyonu ve Geliştirilmesi. TÜBİTAK 107O208 (Tamamlandı)
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliklerinde Flavobacterium psychrophilum’un Epidemiyolojisinin Polimeraz-Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi ve Antibiyotik Dirençliliğinin Ortaya Konulması. TAGEM/HS/09/02/08/140 (Tamamlandı)
Enterococcus faecalis Suşlarında Protein Profilinin Antijenik Glikoproteinler ve Biyoteknolojik Yönden Değerlendirilmesi,Tübitak 106O510 (Tamamlandı)
Kalitatif Hızlı Enzimatik İmmüno-Filtrasyon testlerinin (ERIFA) kantitatif ölçüm yapabilecek modellere dönüştürülmesini sağlayacak “Mobil Tanı Sistemi” geliştirilmesi. TÜBİTAK 113O634 (Devam etmektedir)
Balık Kökenli Aeromonas Hydrophila  Suşlarının Antibiyotip, Genotip, Protein Profili Ve Spesifik Antijenik Glikoprotein Varlığı Yönünden Karşılaştırmalı Analizi Ile Aşı Ve Teşhis Kitleri Geliştirilmesi. TÜBİTAK 111O806, (Devam etmektedir)
Propolis Ekstraktının Kuluçkalık Yumurtalara in-ovo Enjeksiyonu ve/veya Kuluçka Sonrası Etlik Piliç Karmalarına İlavesinin İmmun Sistem, Bağırsak Mikroflorası ve Performans Üzerine Etkilerinin Araştırılması. TÜBİTAK. (Devam etmektedir)
c. Yerel kuruluşlar tarafından desteklenen projeler
Rekombinant ve natif E.coli K99 pilus antijeninin ve monospesifik anti-K99 antikorların saflaştırılması ve immunolojik tanıda kullanımları (OMÜ-BAP/ VET.012). (Tamamlandı)
Medikal biyoteknolojik ürün ve üretim teknolojileri geliştirilmesi (OMÜ-BAP/VET064)(Tamamlandı).
E.coli K99 endüstriyel aşı üretim teknolojisinin iyileştirilmesi ve yenilikçi “in-process" kalite kontrol yöntem ve araçlarının geliştirilmesi (OMÜ-BAP/VET025). (Tamamlandı)
Sığırlarda Brusellozisin immünolojik ve moleküler tanısı (OMÜ-BAP / VET.005). (Tamamlandı)
İnek mastitis kökenli Staphylococcus aureus suşlarında metisilin dirençliliği ve slime faktör üretiminin genotipik olarak belirlenmesi (OMÜ-BAP/VET013). (Tamamlandı)
Sığırlarda in vitro hücresel immun yanıt takibi amacıyla kalitatif ve kantitatif γIFN ELISA test yöntemlerinin geliştirilmesi (Tamamlandı)
Balık Kökenli Aeromonas sobria Suşlarının Antibiyotip, Genotip ve Protein Profili Yönünden Karşılaştırmalı Analizi (OMÜ BAP, PYO.1901.12.003) (Tamamlandı)
Formaldehit uygulanan ratlarda beta-amiloid proteinlerin, DNA hasarı ve onarımın, total antioksidant kapasitesinin belirlenmesi ve curcumin’in tedavi edici etkisinin araştırılması, (PYO.VET1901.11.014) (Tamamlandı)
Su ve Balık Kökenli Aeromonas Türlerinin Fenotipik ve Genotipik Analizi, (OMÜ BAP/VET051) (Tamamlandı)
Güney Marmara bölgesindeki gökkuşağı alabalığı işletmelerinde üretimde sorun olan bakteriyel, viral ve paraziter hastalıkların incelenmesi. (Uludağ.Ü. BAP) (Tamamlandı)
Koyun Fasciolosis’inde kopro-antijen, serum antijen ve antikorlarının tespiti için ELISA testleri geliştirilmesi (OMÜ-BAP/VET023) (Tamamlandı)
Samsun Yöresinde Bulunan Jersey ve Melezlerinde Subklinik Mastitisin Etiyoloji ve Epizootiyolojisi (PYO.VET 1901.10.005) (Devam etmektedir)
Brucella abortus S-19 konjuktival aşılı sığırlarda hücresel ve humoral immün yanıt takibine yönelik prototipler geliştirilmesi ve geliştirilecek bu prototipler ile immün yanıtın takibi (Devam etmektedir)
Mastitis izolatı stafilokok suşlarında vankomisin dirençliliğinin fenotipik ve genotipik olarak araştırılması  (OMÜ BAP, PYO VET 1904.14.005) (Devam etmektedir)
Anadolu Mandası Dışkılarından Enterekok Türlerinin İzolasyonu ve Antibiyotik Dirençliliklerinin Tespiti (OMÜ BAP, PYO VET 1904.14.006) (Devam etmektedir)
Samsun İli ve İlçelerinde Yetiştirilen Anadolu Mandalarının Dışkı Örneklerinde Escherichia coli O157:H7’nin Tespiti (OMÜ BAP, PYO VET 1904.14.007) (Devam etmektedir)
Koyun pnömonilerinden izole edilen Mannheimia türlerinin fenotipik karakterizasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi (OMÜ BAP, PYO.VET 1901.10.009) (Devam etmektedir)
 
d. Yurtdışı araştırma ve eğitim faaliyetleri
OMÜ/AGED ve YÖK yurtdışı destekleri ile ABD’nde Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından araştırma faaliyetleri yürütülmüştür.
OMÜ/Erasmus programı kapsamında çeşitli Avrupa ülkelerine ait Veteriner Fakülteleri’nde ders verme faaliyetleri yürütülmüştür.

 
ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONELİ
 
Adres                                               :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
55210 Kurupelit – SAMSUN
Tel: +90 (362) 312 19 19+90 (362) 312 19 19 / 1449-1450-1451-1571
Fax: +90 (362) 457 69 22