Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü


Genel Bilgiler

Fakültemiz, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile Fakülte bünyesinde üç bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuş, 24.12.2004 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile iki anabilim dalı daha kurularak anabilim dalı sayısı 21’e ulaşmıştır. Prof.Dr. Ö. Hakan MUĞLALI 03.07.2003 tarihinde kurucu dekan olarak atanmıştır. Biyometri Anabilim Dalı 26.09.2005 tarihinde Yard. Doç. Dr. Serhat ARSLAN’ın Biyometri Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atanmasıyla aktif hale gelmiştir. Şu anda 1 öğretim üyesi ile Anabilim Dalı eğitim öğretim ve hizmet faaliyetlerine devam etmektedir.

Anabilim dalımızın kuruluş amacı;
Genel anlamda üniversite’de yapılan araştırmalarda araştırıcıların, çalışmalarının planlanması ve istatistik danışmanlık hizmetleri yanı sıra fakültemiz içinde araştırıcılara aynı kapsamda yardımcı olmak ve lisans seviyesinde verilmekte olan dersleri yürütmektir. Yirmibirinci yüzyıl üniversitelerinin sanal uzayda (virtual cyberspace) öğretim düzlemine geçmesi beklendiğinden anabilim dalımız genelde istatistik ve genetik konusundaki ders, çalışma ve araştırma deneyim ve birikimlerini öğrencilere aktarmak için yüz-yüze eğitim-öğretim yanında sanal ortamda öğretim projeleri ile öğrencilerini bilgilendirmeye-öğretmeye yönelik projeler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle derslik dışında eğitim-öğretimlerin de önem taşıdığı bilincinde olan anabilim dalımız eğitim-öğretimde problem tanımlama ve geliştirmede ders dışı interaksiyonun sağlanması amacıyla asenkron ancak interaktif öğrenme projelerini devreye sokmayı planlamaktadır.

Anabilim Dalımız genelde Üniversitemiz ve özelde Fakültemiz olmak üzere akademik birimlerce gerek ders ve gerekse araştırma çalışmalarında gereksinim duyulan istatistik, biyolojik tabanlı veri analizi ve yorumlaması desteğini daha etkin şekilde sürdürebilme amacındadır.

Çalışma Konuları ve Alanları

Yirmibirinci yüzyıl klasik bilgi toplama ve değerlendirme işlemleri yerine otomatik sistemlerle kesiksiz bilgi toplama ve derleme işlemlerini zorlayacaktır. Bu nedenle gerekli projelerin geliştirilmesi ve uygulanması Anabilim Dalı’nın konuları arasındadır. Veri toplama ve analizi konularında yeni uygulamaları takip etmek ve araştırıcıları bilgilendirmek, bu sayede araştırıcıların çalışmalarına derinlik kazandırmak, her türlü verinin matematik modellenmesi ve analizi için gerekli uygulama ortam ve algoritmaların geliştirilmesi, analizlerin yorumlanması.
Anabilim dalımız uygulayacağı projeler kapsamında elde edilen birikimleri çevrim-içi ve çevrim dışı izlemeye olanak sağlayan medyayı oluşturma ve dağıtma konusunu kendi çalışma alanlarından saymaktadır.


Veteriner Biyometri Anabilim Dalı Akademik Personeli *


Genel Bilgiler

Fakültemiz, 95/7515 sayılı yasa gereğince 14.11.1995 tarihinde kurulmuş ve Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI’nın kurucu dekan olarak atanması ile 12.01.2004 tarihinde 21 anabilim dalı ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Genetik anabilim dalı eğitim-öğretim faaliyetleri Zootekni anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Anabilim dalımızın kuruluş amacı;
Genetik bilimi kalıtsal nitelik ve kuralları öğrenme ve öğretmeyi hedefleyen bir bilim dalıdır. Karakterleri meydana getiren unsurların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin neler olduğunu, özelliklerin sonraki kuşaklara nasıl ve ne oranda aktarıldığı ve kalıtım biliminden hekimlik ve yetiştiricilikte nasıl faydalanılacağının yollarını araştırır. Genetik anabilim dalı bu doğrultudaki gerekli bilgileri sunarak üstün nitelikli, çağdaş Veteriner Hekim ve uzmanlar yetiştirmek, alanında yenilikleri takip eden, kendini sürekli güncelleyen bir anlayışla topluma kaliteli hizmet sunmak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.


Çalışma Konuları ve Alanları

Genetik kalıtım ve çeşitlilikle ilgilenen bir bilimdir. Bu bilim; Mendel Genetiği, Kantitatif genetik, moleküler genetik konuları ve hayvansal üretimi artıracak yönde hayvan genetiği ile ilgili konuları kapsamaktadır.


Veteriner Genetik Anabilim Dalı Akademik Personeli

Doç.Dr. Serbülent YİĞİT


Genel Bilgiler

Fakültemiz, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile Fakülte bünyesinde üç bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuş, 24.12.2004 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile iki anabilim dalı daha kurularak anabilim dalı sayısı 21’e ulaşmıştır. Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI 03.07.2003 tarihinde kurucu dekan olarak atanmıştır. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 03.07.2007 tarihinde Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI’ nın atanmasıyla aktif hale gelmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında üç profesör ve iki doçent bulunmaktadır.

Anabilim dalımızın kuruluş amacı;
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, hayvancılığın iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bu alanda istenilen verimliliğe ulaşılabilmesi için gerek duyulan yem bilgisi, hayvanların rasyonel beslenmesi ve beslenme hastalıkları ile ilgili güncel bilgi ve teknikler oluşturmaya çalışan bir bilim alanıdır. Anabilim Dalımızda, öğrencilerimize başta ekonomik öneme sahip olan çiftlik hayvanları olmak üzere hayvanların fizyolojik dönemlerine göre beslenme programları ile beslenme hastalıkları, yemlerin tanıtılması, Weende analiz sistemi, enerji ve protein değerlendirme sistemleri ile rasyon düzenleme teknikleri hakkında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmekte ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı gerek uygulama ve gerekse laboratuar çalışmalarına dayanan bir alan olup lisans ve lisansüstü eğitim için yeterli öğretim üyesi yanında, yeterli laboratuar olanaklarına da sahiptir. Anabilim Dalımız laboratuarında lisans ve lisansüstü eğitimin gerektirdiği temel cihaz, ekipman ve malzemenin büyük bir kısmı yeralmaktadır. Çiftçilere ve serbest veteriner hekimlere hayvan besleme ile ilgili çeşitli eğitim seminerleri verilmektedir. Kırsal kalkınma olmadan ekonomik kalkınmanın başarılamayacağı felsefesiyle hareket eden anabilim dalımız öğretim üyeleri bölge hayvancılığının kalkınmasına, mevcut çiftliklerde beslenmeye bağlı sorunların çözümünde ve hayvanların rasyonel beslenmesi ile ilgili her türlü konuda üreticilerimize ve serbest veteriner hekimlere gerekli eğitim desteğinde bulunmaktadır
.


Çalışma Konuları ve Alanları

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı genel olarak yem değerlendirme sistemleri, yem maddeleri, ruminant besleme, kanatlı besleme, at besleme, pet hayvanlarının beslenmesi ve balık besleme temel çalışma konuları ele alınmaktadır. Anabilim dalımızda hazırlanan projelerde ulusal ve bölgesel ölçekte çiftlik hayvanlarının beslenmesi ile ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan çalışmalar plânlanmakta ve yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.


Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı 02.04.2008 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Berrin ŞENTÜRK’ün Anabilim Dalı Başkanlığına atanmasıyla aktif hale gelmiştir. 30.03.2011 tarihinde Yrd.Doç. Dr Hakan GÜLER’in de katılmasıyla şu anda 2 öğretim üyesi ile eğitim, öğretim hizmeti verilmektedir.


Çalışma Konuları ve Alanları

Kırsal ekonomik gelişmeler, Hayvancılık politikaları, Hayvancılık işletmelerinin planlaması, Hayvancılık tabanlı endüstriyel işletmelerin yönetimi, hayvan sağlığı ekonomisi ve ekonomik modellemeler.


Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Fakültemiz, 95/7515 sayılı yasa gereğince 14.11.1995 tarihinde kurulmuş ve Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI’nın kurucu dekan olarak atanması ile 12.01.2004 tarihinde 21 anabilim dalı ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Zootekni anabilim dalı ise 30.04.2004 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Filiz AKDAĞ’ın atanması ile eğitim-öğretim ve hizmet faaliyetlerine başlamıştır. Zootekni anabilim dalı ilerleyen dönemlerde Yrd. Doç. Dr. Bülent TEKE ve Araş. Gör. Mustafa UĞURLU’nun atanmıştır. Şu an 2 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi olmak üzere 3 personel ile eğitim-öğretim hizmetini vermektedir. Anabilim Dalı’nın bölgeye yönelik bilimsel çalışmaları resmi hayvancılık kuruluşları ile çiftçilerin orta ölçekli hayvancılık işletmelerinde yürütülmektedir.

Anabilim dalımız kuruluş amacı;
Güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak Veteriner Hekim adaylarına çeşitli türlerden hayvanların morfolojik ve fizyolojik özelliklerini, verim fonksiyonlarını, verimlerinin genotipik olarak geliştirilme yollarını ve rasyonel bakım, beslenme ve yetiştirilme konularında gerekli bilgileri sunarak üstün nitelikli, çağdaş Veteriner Hekim ve uzmanlar yetiştirmek, alanında yenilikleri takip eden, kendini sürekli güncelleyen bir anlayışla topluma kaliteli hizmet sunmak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.


Çalışma Konuları ve Alanları

Sığır, manda, koyun, keçi, kanatlı gibi farklı hayvan türlerinin verim fonksiyonları, verimlerinin genotipik olarak geliştirme yolları ve rasyonel bakım ve yetiştirme yöntemlerine yönelik çalışmalar Zootekni Anabilim Dalının başlıca araştırma alanlarını oluşturmaktadır.Veterinerlik Zooteknisi Anabilim Dalı Akademik Personeli