Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ise 2006 yılından itibaren faaliyete geçmiş ve 2008 yılında ilk doktora öğrencisi bu programdan mezun olmuştur.
Bilim alanımız olan anatomi, vücut bölümlerini ve bu bölümlerin birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyen biyolojik bilimlerin bir dalıdır. Veteriner anatomi, evcil hayvanların yapısı ile şeklini karşılaştırılmalı olarak inceler. Evcil hayvanların anatomisinin bilinmesi veteriner hekimlikte gerek yetiştiricilik gerekse tedavi ve operasyonlar açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle başlıca hedefimiz öğrencilerimizin evcil memeli ve kanatlı hayvanların normal anatomik yapılarını karşılaştırmalı olarak öğrenmesini sağlayarak, yeterli donanıma sahip veteriner hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.


Anabilim Dalımız derslerinde sistemik ve topografik olmak üzere iki temel metot kullanılır. Anatomi I (VZD 1111) dersi 1. sınıf güz yarılında okutulur. Bu derste Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz, köpek vb.) ve kanatlıların (tavuk esas alınarak) lokomotor (hareket) ve sinir sistemleri karşılaştırmalı olarak öğretilir. Anatomi II (VZD 1112) dersi, 1. sınıf bahar yarıyılında okutulur ve bu derste evcil memeli ve kanatlıların iç organlarının normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla ilişkileri ile dolaşım ve duyu organlarının morfolojik özellikleri karşılaştırmalı olarak öğretilir. Anatomi I ve II dersleri ile Veteriner hekimlik dilinin temelini oluşturan anatomi terminolojisi ile mesleki derslere alt yapı oluşturmayı amaçlar.


Sistemik anatomi bilgilerini alan öğrencilere, 5. yarıyıl Topografik anatomi (VZD 3113) dersinde canlı vücudu bölgelere ayrılarak öğretilir. Bu derste klinik muayene ve girişimlerde öğrenciye canlı bir hayvan vücuduna yaklaşım mantığı ve klinik olaylara müdahale ederken hekimin bilmesi gereken temel anatomik bilgiler kazandırılır.

Anabilim Dalımızda öğrenci uygulama dersleri için bir uygulama ve diseksiyon salonu, bilimsel araştırmalar için araştırma laboratuarı, kadavra hazırlama ve depo edilmesi için kadavra saklama salonu ve soğuk hava deposu, kemiklerin maserasyonu ve saklanması için bir kemik odası mevcuttur. Araştırma laboratuarında bulunan dijital fotoğraf makineli stereo mikroskop subgross çalışmalarda kullanılmaktadır.


Çalışma Konuları ve Alanları

Anabilim Dalımızda laboratuvar ve yaban hayvanları anatomisi, teratoloji, embriyodan ergine kadar anatomik değişiklikler ve ırklar arası faklılıkları ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla lumenli organların demonstrasyonu için corrosion cast tekniklerinden ve lenfografi, angiografi, arthrografi gibi görüntüleme tekniklerinden faydalanılmaktadır.


Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı Akademik Personeli