Klinik Bilimler Bölümü


Genel Bilgiler

Anabilim dalımız Fakültemizin kuruluşunu takiben 2003 yılında aktif eğitim ve klinik hizmetlerine başlamıştır. Halen 4 Prof. Dr. ve 2 Doç. Dr. olmak üzere toplamda 6 öğretim üyesi ile hizmet verilmektedir. Ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde doktora ve yüksek lisans programları yürütülmektedir. Anabilim dalımız eğitim-öğretim, araştırma ve rutin klinik uygulamaları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Kampusu içerisinde yer alan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde hizmet vermektedir.

Anabilim dalımızda Görüntüleme Tekniğine Dayalı Tanı Yöntemleri laboratuarına ait; Renkli, M-Mod, 2-D ve Spektral Doppler Ekokardiyografi cihazı, Elektrokardiyografi cihazı, Sistoskopi cihazı, Spirometre cihazı, Anabilim dalı laboratuarına ait tam otomatik kan sayım cihazı, Kan-Gaz Analiz cihazı, tam otomatik otoanalizatör cihazı bulunmaktadır. Klinik muayenelere, bu şekilde Anabilim dalımıza ait alt yapısı kuvvetli laboratuar imkanları eşlik etmektedir. Klinik muayene uygulamaları Anabilim dalımıza ait küçük hayvan muayene odası, büyük hayvan muayene salonu ve aşılama odasında yapılmaktadır.


!


Çalışma Konuları ve Alanları

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın başlıca misyonu eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri; temel sorumluluğu da veteriner hekim adaylarının hayvanlardan geçebilecek hastalıklar yönünden görev yapacakları bölgedeki halk için koruyucu hekimlik, diğer hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavileri konularında eğitilmeleridir. İç Hastalıkları Kliniği; Büyük Hayvan ve Küçük Hayvan Klinikleri olmak üzere başlıca iki temel alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrencilerimiz İç Hastalıkları Anabilim Dalındaki eğitimlerine “Klinik Muayene Yöntemleri” dersi ile başlayarak, “Büyük Hayvanların İç Hastalıkları”, “Küçük Hayvanların İç Hastalıkları” temel derslerine ilave olarak yoğun bir uygulama dersi programı ile hem teorik hem de pratik anlamda pratiysen hekimliğe hazırlanmaktadır. Bu süreçte klinik ve çiftlik ortamında problem çözme, bilgi toplama ve edindikleri bilgileri uygulama olanağı bulurlar.

Eğitimlerinin son yılından ilgi duydukları alana yönelik uygulama grubunu seçen öğrenciler ayrıca hayvan türlerine yönelik spesifik seçmeli derslere de devam edebilmektedirler.

Küçük Hayvan Hekimliği ile ilgili yapılan başlıca çalışmalar, gastroenteroloji, üriner sistem, hematoloji, kardiyoloji, endokrinoloji, endotoksemi ve endotoksemik şok, dermatoloji, ehrlichiosis ve leishmaniosis v.b. enfeksiyon hastalıklar, hayvan psikolojisi ve egzotik hayvanlar ile ilgilidir. Büyük Hayvan Hekimliğinde ise, ruminantlarda sindirim sistemi hastalıkları, metabolizma hastalıkları, BIV, BLV, koyun-keçi vebası, trikofitozis, listeriozis v.b. enfeksiyon hastalıklar, neonatal hastalıklar ve atlarda çeşitli enfeksiyöz hastalıkların taranması, solunum ve sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

İç Hastalıkları Kliniği’ne getirilen hastaların çoğunu köpek, kedi ve son yıllarda gittikçe artan sayılarda egzotik hayvanlar oluşturmaktadır. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, kompleks hastalıklara ilişkin ileri tanı teknikleri ve tedavi seçenekleri konusunda veteriner hekimlerle birlikte çalışmaktadır. Anabilim Dalımız, Karaköy Tarım İşletmesi, Tarım Bakanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktadır.Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Cerrahi Anabilim Dalı 15.08.2003 tarihinde Ahmet ÖZAK’ın Yrd. Doç. Dr. olarak atanmasıyla çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Özlem NİSBET, Cenk YARDIMCI ve Y.Sinan ŞİRİN Yrd.Doç.Dr. olarak atanmıştır. İlk iki yıl Tıp Fakültesine ait olan küçük bir muayene ve operasyon odasında klinik hizmetleri verilmiştir. Cerrahi Anabilim Dalı 15.06.2006 tarihinde diğer Klinik Anabilim Dalları ile beraber başka bir binaya taşınmıştır. Bu tarihten itibaren, küçük ve büyük hayvan ortopedi, yumuşak doku, nöroşirurji, göz operasyonları başarıyla yapılmaya başlanmıştır. Şu anda Cerrahi Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisindeki hayvan hastanesinde hizmet vermektedir.

Fakültenin bölüme ayırdığı Veteriner Fakültesi Klinikleri binasında eğitim ve öğretime devam eden Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde 1 muayene salonu, 1 radyoloji ünitesi, 1 karanlık oda, 1 hospitalizasyon ünitesi, 1 sterilizasyon ünitesi, 1 küçük hayvan operasyon salonu, 1 büyük hayvan operasyon salonu, 3 adet büyük hayvan boksu bulunmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalında, Ventilatörlü inhalasyon anestezi cihazı, 200 MA kapasiteli röntgen cihazı, tam otomatik röntgen banyo cihazı, Sterilizatör, Otoklav, Yumuşak Doku ve Ortopedik Cerrahi Setleri, Hasta Başı Monitörizasyon ünitesi bulunmaktadır.Çalışma Konuları ve Alanları

Anabilim dalımızda büyükbaş, küçükbaş, at ve pet hekimliği ile ilgili tüm cerrahi işlemler uygulanabilmektedir. Anabilim dalındaki öğretim üyeleri Radyoloji ve radyodiagnostik, Ortopedi ve Travmatoloji, Büyük Hayvan ve At Ayak Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Göz hastalıklar ve tedavisi, Kulak hastalıkları ve tedavisi, Nöroşirurji, Batın cerrahisi, Diş hastalıkları ve tedavisi, Fizik tedavi ve rehabilitasyon, Yaban Hayatı ve Yabani Hayvan Rehabilitasyonu konularında uzmanlaşmışlardır.Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Fakültemiz, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile Fakülte bünyesinde üç bölüm ve Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalının da içinde yer aldığı 19 anabilim dalı oluşturulmuştur. Anabilim Dalında Başkanlık görevini Prof. Dr. Murat FINDIK yürütmektedir. 2006 yılı itibariyle tıp fakültesi cerrahi araştırma ve veteriner fakültesi klinikleri binasında aktif olarak klinik hizmeti vermektedir.

Anabilim Dalı Kliniğinde evcil hayvanlarda ortaya çıkan gebelik, doğum ve jinekoloji ile ilgili tüm hastalıkların tanı, sağaltım ve operasyonları için klinik ve poliklinik hizmetleri verilmektedir. Özellikle dişi kedi ve köpeklerin kısırlaştırma operasyonları kliniğin önemli işlevleri arasında yer almaktadır.Çalışma Konuları ve Alanları

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında evcil hayvanlarda üreme fizyolojileri ve endokrinolojileri, gebelik ve tanı yöntemleri, gebelik fizyolojisi ve sorunları, normal doğum ve doğuma yardım yöntemleri, östrus senkronizasyonu ve yöntemleri, puerperal dönem ve sorunları, infertilite ve sterilite, jinekolojik operasyonlar, meme sağlığı ve hastalıkları, sağım ve hijyeni, meme sağlığı kontrol programları, teorik, pratik dersler verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.Veteriner Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuş olan Veteriner Fakültesinin 21 Anabilim Dalı’dan biri olarak kuruluş tarihinden itibaren eğitim ve öğretimdeki yerini almıştır. Şu anda Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasında hem eğitim-öğretim hem de klinik hizmetlerine devam etmektedir. Anabilim Dalımızda Veteriner Hekim meslektaşlarımıza yönelik yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Ayrıca Karadeniz bölgesindeki saha veteriner hekimlerine yönelik kurs ve seminerler düzenlenmektedir.

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı’na ait bir adet büyük hayvan muayene salonu ve bir adette küçük hayvan muayene salonu ve laboratuar bulunmaktadır. Öğrenci uygulamaları bu alanların yanı sıra bölgede bulunan mezbahanelerde ve nitelikli çiftliklerde yapılmaktadır. Anabilim dalımızda şu cihaz ve donanımlar bulunmaktadır: Buz Dolabı, Çeşitli Büyüklükte Sıvı Azot Konteynerleri, Dekonjelatör, Derin Dondurucu, Etüv, Hassas Terazi, Isıtma Tablası (Heat-Plate), Kuru Hava Sterilizatörü, Manyetik Karıştırıcı, Otomatik Pipet Seti, Phase-Contrast Isıtma Tablalı Mikroskop, pH Metre, Spekulumlar, Stereomikroskop, Su Banyosu, Suni Vajenler, Suni Tohumlama Ekipmanları, Floresan ataçmanlı trinoküler ışık mikroskobu.


Çalışma Konuları ve Alanları

Androlojik Muayene, Dölermenin Biyolojik Mekanizması, Dölverimi, Dölverimi Düşüklüğü ve Kısırlık, Evcil Hayvan Türlerinde Suni Tohumlama Yöntemleri, Embriyo Nakli ve Diğer Reprodüktif Biyoteknolojiler, Fertilizasyon (İn vivo ve İn vitro), İskemi/Reperfüzyona Bağlı Testis Hasarı, Kriyoprezervasyon ve Kriyoprotektif Ajanlar, Reprodüktif Fizyoloji ve Endokrinoloji, Reprodüktif Hormonlar, Östrus Senkronizasyonu.


Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Akademik Personeli

Genel Bilgiler

Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı 20.04.2021 tarihinde Prof. Dr. H. Özlem NİSBET’in Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmek üzere görevlendirilmesiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisindeki Veteriner Fakültesi Eğitim-Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya başlamıştır.

Günümüzde Türkiye, 120 memeli, 465 kuş, 130 sürüngen ve 400’e varan balık türüyle yaban hayatı çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Samsun ili sınırları içerisinde bulunan ve 1998 yılında “Ramsar Alanı” ilan edilen Kızılırmak Deltası, Karadeniz bölgesinde “Uluslararası öneme sahip alan” özelliği taşıyan tek sulak bölgedir. Deltada bugüne kadar 350 civarında kuş türü saptanmıştır. Yaban hayvanı popülasyonunun yoğunluğu neticesinde, kliniklerimiz çok sayıda yaralı, hasta veya bakıma muhtaç yaban hayvanının tedavisini gerçekleştirmektedir. Yaban hayvanı hasta potansiyelinin artması ve ülke genelinde yaban hayvanı konusunda tecrübeli veteriner hekim ihtiyacının artması sonucunda fakültemiz bünyesinde “Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalının kurulmasına karar verilmiştir.


Çalışma Konuları ve Alanları

Anabilim Dalımız sadece yaban hayvanlarının cerrahi, dahili ve doğumla ilgili hastalıklarının tedavisini değil aynı zamanda rehabilitasyonlarını, zoonoz hastalıklarla mücadeleyi; yaban hayatı ile ilgili koruma, geliştirme ve iyileştirmeyi; biyoçeşitlilik konularında bilgi sahibi olan Veteriner Hekimler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalında, bilimin kavranmasının yanı sıra bu alanın alt dalları ile ilgili olarak belirli bir alanda bağımsız araştırma yapma becerisini ve bu alana yeni bilgi üretme kapasitesini destekleyecek bir eğitim planlanmıştır.


Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı Akademik Personeli

Prof. Dr. H. Özlem Nisbet
Araş. Gör. Can Nacar