Klinik Öncesi Bilimler Bölümü


Genel Bilgiler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesinin 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 yılında kurulduğu sırada oluşturulan Anabilim Dalları arasındadır. Fakültenin eğitim-öğretim ve hizmet çalışmalarına 2003-2004 öğretim yılında başlamasından sonra Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı da faaliyetlerine başlamıştır.

Anabilim dalımızın vizyonu;
Üstün Farmakoloji-Toksikoloji bilgi ve donanımı ile ülkemizin her yerinde ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek veteriner hekimler yetiştirmek, uluslararası düzeyde kabul gören araştırma ve çalışmalar yapmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliği kabul gören bir Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı olmaktır.
Anabilim Dalımız bünyesinde “Pestisit Analiz ve Stabilite Test Laboratuvarı” kurulmuş ve Ocak 2005’de bu analizler için yetkili laboratuvar olabilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuştur. Sağlık Bakanlığının uygun görmesi ile birlikte, Anabilimiz Dalımız Pestisit Analiz ve Stabilite Test Laboratuvarı Türkiye’de bu alanda hizmet veren iki resmi laboratuvardan birisi olmuştur.Şubat 2005’ten itibaren halk sağlığı alanında kullanılan pestisit vb. maddelerin analizleri ile kısa ve uzun süreli stabilite testleri laboratuvarımızda yapılmaya başlanmıştır.
Anabilim Dalımız, bunun yanında uzmanlık alanı ile ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşların talebi doğrultusunda bilgi ve danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Ayrıca araştırma faaliyetleri dışında, Veteriner Fakültesi Klinikleri veya kurum dışından gelen zehirlenme vakalarında etkenin ortaya konması için gerekli analizler imkan dahilinde yapılabilmektedir. Bunlarla birlikte laboratuvarımızda ilaç ve ilaç hammaddelerinin kromatografik analizleri, bitkilerden etkin maddelerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması gibi analizler gerçekleştirilmektedir.

Anabilim Dalımız misyonu;
Veteriner hekim adaylarına çağdaş bilim ve teknolojiyi esas alarak, hayvan türlerinde hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisinde kullanılan ilaç ve diğer maddelerin kaynakları, özellikleri ve doğru kullanımları ile zehir etkisine sahip maddelerin kaynakları, özellikleri ve tedavi yöntemlerini en iyi şekilde öğretmek; analitik düşünme gücüne sahip öğrenciler yetiştirmek; yaptığı bilimsel çalışmalarla bilime katkıda bulunmak; ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak; hayvan ve insan sağlığına yönelik hizmet vermektir.Çalışma Konuları ve Alanları

Kromatografi, pestisitler, kalıcı organik kirleticiler, farmakokinetik, farmakodinami, hücre kültürü.


Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akademik faaliyetlerine 2003-2004 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Anabilim dalının Eğitim ve Araştırma faaliyetleri 3 profesör , 2 doçent öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi tarafından yürütülmektedir. Mikrobiyoloji Anabilim Dalında, Veteriner Hekim yetiştirmek için verilen Genel Mikrobiyoloji, Özel Mikrobiyoloji, İmmunoloji, Epidemiyoloji ve Kanatlı Hayvan Hastalıkları derslerinin yanı sıra, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı yürütülen “Yüksek Lisans Programı” kapsamında açılan dersler de verilmektedir.

Günümüzde, rutin teşhis uygulamaları, öğrenci laboratuvarı uygulamaları ile Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ihtiyaçlarını karşılayacak işlevsel laboratuvar alt yapısı mevcuttur. Anabilim Dalı bünyesinde rutin teşhis, bakteriyoloji, proteomiks, seroloji, hücre kültürü ve PCR laboratuvarları bulunmaktadır.


Anabilim dalının araştırma misyonu; bilimsel ve teknolojik bilginin geliştirilmesi ve bu bilginin hayvan ve halk sağlığına uygulanabilirliğinde ülke düzeyinde lider konumda olmaktır. Bu doğrultuda, halk sağlığı yönünden zoonotik bakteriyel enfeksiyonlar ile su ürünleri ve kanatlı endüstrisinde ekonomik öneme sahip enfeksiyonların izlenmesi araştırmalarımızın öncelikleri olarak belirlenmiştir.

Anabilim dalında araştırma konuları temel olarak koruyucu ve öngörü hekimliğine yöneliktir. Anabilim dalının araştırma projeleri esas olarak ulusal araştırma fonları olan TAGEM, KOSGEB, DPT, TÜBİTAK ve OMÜ-BAP tarafından desteklenmiştir.Çalışma Konuları ve Alanları

Zoonotik bakteriyel enfeksiyonların izlenmesi, ekonomik ve halk sağlığı yönünden önem taşıyan su ürünleri hastalıkları ve kanatlı hastalıkları.


Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız, diğer anabilim dallarıyla birlikte 26.06.2001 tarihinde kurulmuştur. Fakültemiz 12.01.2004 tarihinde Tıp Fakültesi’nden tahsis edilen binaya taşınınca Anabilim Dalımıza küçük bir laboratuar tahsis edilmiş, yaklaşık 2 yıl bu laboratuarda çalıştıktan sonra, 2006 yılında yeni laboratuar düzenlenerek kullanıma açılmıştır.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Doktora eğitimine başlanmış, 2 öğrenci mezun olmuş ve bir öğrenci doktora eğitimine devam etmektedir.


Anabilim Dalı Laboratuarı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde organ yıkama, numune hazırlama, sterilizasyon vb. işlemler, ikinci bölümde rutin analizler ve mikroskobik incelemeler, ölçümler, eğitim çalışmaları, üçüncü bölümde ise moleküler ve serolojik çalışmalar yapılmaktadır.

Laboratuarda Dikey ve Yatay Mini Elektroforez cihazı, su banyosu, Western Blot cihazı, ELISA okuyucu, çalkalayıcı, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, Vorteks, biyogüvenlik kabini (Class I), araştırma mikroskobu, stereo mikroskop, dijital görüntüleme sistemi, çeşitli mikroskoplar, santrifüj, soğutmalı santrifüj, mikrosantrifüj, hassas terazi, derin dondurucu, buzdolabı, inkubatör, sterilizatör, pH metre, mikrometrik elekler, kurutma askıları vb. malzemeler mevcuttur.
Çalışma Konuları ve Alanları

Anabilim Dalımızda; fakülte klinikleri, veteriner hekimler ve hayvan sahiplerinden gelen talepler doğrultusunda danışmanlık hizmeti ile gelen parazitolojik materyaller doğrultusunda tanı laboratuarı olarak hizmet verilmektedir.
Anabilim Dalımız lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yanında, Türkiye ve yöremiz açısından sorun olan fasciolosis, echinoccosis, trichostrongylosis, babesiosis, vb. parazitlerle ilgili epidemiyolojik, ekonomik etkiler, taksonomik, moleküler ve serolojik, vb. çalışmalar ile yabanıl hayvanlardaki paraziter faunanın belirlenmesine dönük araştırmalar yapılmaktadır.


Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi ile 2005 yılından itibaren doktora eğitimi vermektedir.

Misyonumuz, evrensel insani değerler ışığında güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, üstün nitelikli, çağdaş veteriner hekim ve uzmanlar yetiştirmek, veteriner patoloji alanında hayvan hastalıklarının teşhisine yönelik kaliteli hizmeti sunmak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmaktır.


Vizyonumuz; Başlangıçta Karadeniz bölgesinde ve 10 yıllık süreçte ulusal düzeyde eğitim, araştırma ve tanıda mükemmelliği yakalamış önder bir patoloji bölümü olarak uluslararası alanda söz sahibi olmaktır.

Anabilim Dalımızda bahar ve güz yarıyıllarında lisans öğrencilerine V. yarıyılda Genel Patoloji (2 saat teorik, 2 saat uygulama), VI. yarıyılda Patoloji I (3 saat teorik, 2 saat uygulama), VII. yarıyılda Patoloji II (2 saat teorik, 2 saat uygulama) ve VIII. yarıyılda Nekropsi-Demonstrasyon (1 saat teorik, 2 saat uygulama) dersleri yanında VIII. yarıyılda Kanatlı Hayvan Hastalıkları (2 saat teorik, 1 saat uygulama), IX. yarıyılda Adli Veteriner Hekimlik (1 saat teorik), X. yarıyılda Laboratuvar Tanı Yöntemleri dersi (1 saat teorik, 3 saat uygulama) ilgili anabilim dalları arasında dönüşümlü olarak verilmektedir.


Anabilim Dalımızda öğrenci uygulama dersleri için bir uygulama ve bilimsel araştırmalar için 1 araştırma laboratuvarı olmak üzere iki laboratuvarımız mevcuttur. Laboratuvarımızda rutin histokimyasal teknikler yanında, immunohistokimyasal teknikler, in situ hibridizasyon, western blot, PCR gibi moleküler tekniklerden de yararlanılmaktadır.
Çalışma Konuları ve Alanları

Enfektif ajanlara karşı immun yanıt, apoptosis, nöronal steroidogenesis, tümör biyolojisi


Veteriner Patoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Anabilim dalımızın amaçları balık hastalıkları ve yetiştiriciliği konusunda Veteriner Hekimlerin yetiştirilerek sektöre katılımlarını sağlamak, özellikle, halk sağlığı ve ekonomik açıdan önem arz eden hastalıkların kontrol altına alınması ve uygun eradikasyon programlarının düzenlenmesini sağlamak, su ürünleri sektörü ile sürekli temas halinde bulunarak sektörde meydana gelebilecek problemlerin çözülmesine yardımcı olmaktır.

Anabilim Dalımız bünyesinde araştırma ve rutin faaliyetlerinin yürütüldüğü laboratuar ve deneysel çalışmaların yapıldığı üniteler bulunmaktadır.


Çalışma Konuları ve Alanları

Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı’nın çalışma alanlarını, Balık ve diğer sucul canlıların yaşam koşulları, anatomik ve fizyolojik özellikleri, balık ve midye yetiştiriciliği, balık örneklerinin alınması, balık muayenesi, numune alma ve gönderme teknikleri, ilaç uygulama şekilleri ve balıkların metabolik bozuklukları ve tümörleri, viral, bakteriyel, fungal ve paraziter hastalıkları, bu hastalıkların etiyolojisi, epizootiyolojisi, teşhis, tedavi ve korunma yolları gibi konular oluşturmaktadır.


Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Fakültemiz Viroloji anabilim dalında, evcil hayvanların viral enfeksiyonlarının tanısı, epidemiyolojisi ve patogenezi üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim dalı laboratuvarları günün koşullarına uygun donanıma sahiptir. Mevcut donanımla memeli viruslarının izolasyon ve identifikasyonu yapılabilmektedir. Hemen tüm serolojik tekniklerin uygulanabildiği anabilim dalı laboratuvarlarında, günümüz koşullarına uygun olarak moleküler viroloji laboratuvarı da mevcuttur.
Araştırmacı, bilimsel yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden yapısının doğrultusunda; özellikle bölgemizde hem sahadaki veteriner hekimlerin hem de hayvan işletmeleri ve işletme sahiplerinin viral hastalıklarla ilgili problemlerine çözüm getirmeyi hedefleyen Anabilim Dalımız; talep geldiği takdirde veteriner hekimliği branşı dışındaki öğrencilerin (diş hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi v.b) doktora ve yüksek lisans programlarındaki çalışmalarına da yardımcı olmaktadır.
Anabilim dalımız 2005 yılından itibaren Yüksek Lisans ve 2013 yılından itibaren de Doktora programı yürütmektedir. Anabilim Dalı laboratuarlarımızın fiziki yerleşimi hücre kültürü, virus izolasyon ve identifikasyon, moleküler viroloji olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
Çalışma Konuları ve Alanları

Viroloji Anabilim dalı genel olarak tüm hayvan viral enfeksiyonları üzerine çalışmayı hedeflemektedir. Ancak ekonomik açıdan önemi yüksek olan solunum, sindirim ve genital sistem infeksiyonlarına yol açan virus familyaları öncellikli çalışma alanlarını teşkil etmektedir. Bu amaçla virus izolasyon ve identifikasyon çalışmalarında “Gold Standart-Altın Standart” olarak bilinen hücre kültürü tekniklerini kullanmaktadır. Bunun için gerekli olan permanent ve diploid karakterli zengin bir hücre kültürü koleksiyonu vardır.Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde primer hücre kültürü yapmaktadır. Özellikle hücre–virus interaksiyonlarını içeren viral patogenez çalışmaları ile sitotoksite deneyleri, serolojik testler (ELISA, nötralizasyon, agar jel immuno diffuzyon, immunfloresans testleri v.b), moleküler teknikler (PCR) çalışma alanlarını teşkil etmektedir.Veteriner Viroloji Anabilim Dalı Akademik Personeli