Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ise 2006 yılından itibaren faaliyete geçmiş ve 2008 yılında ilk doktora öğrencisi bu programdan mezun olmuştur.
Bilim alanımız olan anatomi, vücut bölümlerini ve bu bölümlerin birbirleri ile olan ilişkilerini inceleyen biyolojik bilimlerin bir dalıdır. Veteriner anatomi, evcil hayvanların yapısı ile şeklini karşılaştırılmalı olarak inceler. Evcil hayvanların anatomisinin bilinmesi veteriner hekimlikte gerek yetiştiricilik gerekse tedavi ve operasyonlar açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle başlıca hedefimiz öğrencilerimizin evcil memeli ve kanatlı hayvanların normal anatomik yapılarını karşılaştırmalı olarak öğrenmesini sağlayarak, yeterli donanıma sahip veteriner hekimlerin yetişmesine katkıda bulunmaktır.


Anabilim Dalımız derslerinde sistemik ve topografik olmak üzere iki temel metot kullanılır. Anatomi I (VZD 1111) dersi 1. sınıf güz yarılında okutulur. Bu derste Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz, köpek vb.) ve kanatlıların (tavuk esas alınarak) lokomotor (hareket) ve sinir sistemleri karşılaştırmalı olarak öğretilir. Anatomi II (VZD 1112) dersi, 1. sınıf bahar yarıyılında okutulur ve bu derste evcil memeli ve kanatlıların iç organlarının normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla ilişkileri ile dolaşım ve duyu organlarının morfolojik özellikleri karşılaştırmalı olarak öğretilir. Anatomi I ve II dersleri ile Veteriner hekimlik dilinin temelini oluşturan anatomi terminolojisi ile mesleki derslere alt yapı oluşturmayı amaçlar.


Sistemik anatomi bilgilerini alan öğrencilere, 5. yarıyıl Topografik anatomi (VZD 3113) dersinde canlı vücudu bölgelere ayrılarak öğretilir. Bu derste klinik muayene ve girişimlerde öğrenciye canlı bir hayvan vücuduna yaklaşım mantığı ve klinik olaylara müdahale ederken hekimin bilmesi gereken temel anatomik bilgiler kazandırılır.

Anabilim Dalımızda öğrenci uygulama dersleri için bir uygulama ve diseksiyon salonu, bilimsel araştırmalar için araştırma laboratuarı, kadavra hazırlama ve depo edilmesi için kadavra saklama salonu ve soğuk hava deposu, kemiklerin maserasyonu ve saklanması için bir kemik odası mevcuttur. Araştırma laboratuarında bulunan dijital fotoğraf makineli stereo mikroskop subgross çalışmalarda kullanılmaktadır.


Çalışma Konuları ve Alanları

Anabilim Dalımızda laboratuvar ve yaban hayvanları anatomisi, teratoloji, embriyodan ergine kadar anatomik değişiklikler ve ırklar arası faklılıkları ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla lumenli organların demonstrasyonu için corrosion cast tekniklerinden ve lenfografi, angiografi, arthrografi gibi görüntüleme tekniklerinden faydalanılmaktadır.


Veteriner Anatomi Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Anabilim Dalımızın misyonu, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip ederek, veteriner hekim adaylarına temel ve klinik biyokimya bilgilerini sunmak ve bu adayların veteriner klinik bilimleri ile entegrasyonunu sağlayacak formasyonu kazanmalarına katkıda bulunmak, rutin klinik biyokimya laboratuvar hizmeti vermek ve bölgedeki hayvancılık sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmaktır.

Viyonumuz, referans klinik biyokimya laboratuvarı kurmak, klinik biyokimya kullanımını veteriner sahada yaygınlaştırmak, yurtdışındaki birimler ile işbirliği yaparak evrensel bilime katkıda bulunacak model deneysel çalışmalar yapmak ve bilgi ve becerilerimizi uluslararası düzeyde paylaşmaktır.

Anabilim Dalımızda bahar ve güz yarıyıllarında lisans öğrencilerine II. yarıyılda Biyokimya I dersi (2 saat teorik, 2 saat uygulama), IV. yarıyılda Biyokimya II dersi (2 saat teorik, 2 saat uygulama), IX. yarıyılda Klinik Biyokimya ve Hematoloji dersi (1 saat uygulama) ve X. yarıyılda Laboratuvar Tanı Yöntemleri dersi (1 saat teorik, 3 saat uygulama) verilmektedir.

Anabilim Dalımızda öğrenci uygulama dersleri için bir uygulama ve bilimsel araştırmalar için 2 araştırma laboratuvarı mevcuttur.


Çalışma Konuları ve Alanları

Antioksidatif metabolizma, Akut faz proteinleri, Nörosteroidler, Sinir sistemi biyokimyası, Glikoproteinler, Elektroforetik analizler, Western Blot çalışmaları, Arı biyokimyası, Balın biyokimyasal analizleri, Ağır metal analizleri.


Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Fizyoloji, canlı organizmadaki canlılık olaylarını ve çeşitli işlevlerini inceleyen bir bilimdir. Canlıdaki yaşam görünümlerini, bunlar arasındaki ilişkiyi, bu olaylarla fizik ve kimya kuralları arasındaki bağlantıyı araştırır. Organizmanın temel yapı taşı olan hücreden başlayarak tüm doku, organ ve sistemlerin işleyiş mekanizmaları ile bu mekanizmalar arasındaki düzenlemenin nasıl gerçekleştiğinin anlatıldığı Fizyoloji dersi, fakültemiz öğrencilerine birinci sınıf bahar yarıyılı ile ikinci sınıf güz yarıyılında sırasıyla Fizyoloji I (VET 106) ve Fizyoloji II (VET 203) olarak verilmektedir. Fizyoloji I dersinde hücre fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, duyu fizyolojisi, kas ve hareket fizyolojisi, kan, kalp ve dolaşım fizyolojisi ile solunum fizyolojisi konuları işlenirken, Fizyoloji II dersinde sindirim fizyolojisi, beden sıvıları ve boşaltım fizyolojisi, endokrinoloji, reprodüksiyon ve laktasyon fizyolojisi ile metabolizma, ısı ve çevreye uyum fizyolojisi konuları işlenmektedir.

Anabilim dalımızda bilimsel çalışmaların yürütüldüğü, bünyesinde temel laboratuar cihazları ve hemogram cihazının bulunduğu bir araştırma laboratuarı mevcuttur.


Çalışma Konuları ve Alanları

Anabilim Dalımızda hematolojik parametreler ve bunları etkileyen faktörlerle birlikte çiftlik hayvanlarında üreme fizyolojisi ve üremede etkili hormonlar ve bu hormonlara etkiyen faktörlerin araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli

hist1

Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır
.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalının misyonu, evrensel insani değerler ışığında güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, üstün nitelikli, çağdaş veteriner hekimler yetiştirmek ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak; vizyonu, başlangıçta Karadeniz bölgesinde ve 10 yıllık süreçte ulusal düzeyde eğitim, araştırmada mükemmelliği yakalamış önder bir histoloji bölümü olarak uluslararası alanda söz sahibi olmaktır.

Anabilim Dalımızda güz yarıyıllında lisans öğrencilerine Histoloji I (2 saat teorik, 2 saat uygulama) ve bahar yarıyılında Histoloji II (2 saat teorik, 2 saat uygulama), Embriyoloji (1 saat teorik) derslerini vermektedir.
Çalışma Konuları ve Alanları


Veteriner Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler


Çalışma Konuları ve Alanları


Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Akademik Personeli


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.

Anabilim Dalımız, veteriner hekim adaylarının, fakülteye ve veteriner hekimliğe oryantasyonunu sağlayarak, veteriner hekimliği tarihi ve mevzuatına ilişkin konular ile etik ve deontolojik değerlerin tanınması, anlaşılması ve yorumlanması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gelişen dünya şartlarına uygun, etik ve deontolojik bilinç düzeyine erişmiş veteriner hekimler yetiştirmek. Veteriner hekimliğin tarihsel gelişimi ilgili çalışmalar yaparak bilgi birikimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmaktır.

Anabilim Dalımızda I. yarıyılda lisans öğrencilerine Veteriner Hekimliğe Giriş ve Tarihi (1 saat teorik), IX. yarıyılda ise Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Mesleki Etik (1 saat teorik) ile Adli Veteriner Hekimlik (diğer anabilim dalları ile ortak) dersi (1 saat teorik) verilmektedir.


Çalışma Konuları ve Alanları

Veteriner Hekimliği Tarihi, Veteriner Hekimliği Mevzuatı, Mesleki Etik ve Deontoloji.


Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi Anabilim Dalı Akademik Personeli